Essay about Organization

11967 Words Nov 24th, 2015 48 Pages
מבוא להתנהגות ארגונית

התנהגות ארגונית אוספת ידע באמצעות כלים מדעיים אובייקטיביים, ועל-סמך אותו ידע מנסה להסביר תופעות, לנבא תופעות ולמצוא קשרים בין התופעות: לבנות תיאוריות.
כלים מדעיים: ניסוי, מחקר, סקר ( כלים מדידים אמפיריים ואובייקטיביים עד כמה שניתן.
בגלל שמדובר בבני אדם, התיאוריות אף פעם לא יכולות להתאים לכל האנשים בכל המצבים. התיאוריה היא מעין מסגרת שמנסה להסביר את ההתנהגות של רוב האנשים ברוב הזמנים.
תיאוריות משתנות: הן משתנות בגלל שמתגלים ________ שונים למחקר, תנאי מחקר משתנים ואנשים משתנים.

ההתנהגות הארגונית מתחלקת לשני חלקים: מיקרו – עוסק ביחידים ובקבוצות בארגונים. מאקרו – מבנים ותהליכים הכלל ארגוניים.

גישות ניהוליות

הניהול המדעי:
הגישה התפתחה בסוף המאה ה-19 תחילת המאה ה-20. פותחה ע"י מהנדסים מארה"ב. בראשם עמד
…show more content…
עם הזמן הפופולאריות פחתה – כאשר המעסיקים היו צריכים למלא את החלק שלהם בתוכנית להעלאת השכר.
* מבחינת העובדים: היו להם טענות כבר מהשלבים הראשונים של יישום התוכנית – הם התנגדו להצמדה מלאה של השכר לתפוקה. הם טענו שהתפוקה לא תלויה רק בעובד.

* הטענה השנייה של העובדים הייתה שהמדידות הן אינן מדידות אנושיות מהסיבות הבאות: 1. יש הבדלים בין האנשים (מבחינת כוח לדוגמא). לכן, לא ניתן לבצע הכללה.

2. יכולת התמדה – אדם צריך לעבוד 8 שעות ביום, והזמן שלוקח לבצע את הפעולה בפעם הראשונה שונה מהזמן מביצוע הפעולה בפעם האחרונה. העובדה הזו אינה נלקחת במדידה.

בסופו של דבר, כמות העבודה והשכר נקבעו באמצעות משא ומתן בין העובדים למעסיקים ולא באמצעות המדידות המדעיות.
כך המצב גם היום – לעובדים יש פרמיה ומדידות, אך השכר נקבע באמצעות משא ומתן בין העובדים למעסיקים.
הניהול המדעי מתייחס לעובדים כמכונות!

יחסי אנוש

במקביל לניהול המדעי התפתחו גישות שונות שמקורם בתחום מדעי החברה. הגישות התייחסו לעובדים כאדם. הם ראו בעובד כייצור מורכב מבחינת כישורים, יכולות ומטרות.

הגדרה מחודשת של מטרות זמן-תנועה:
1. מדידת קצב העבודה ולא זמן העבודה (לקיחה בחשבון שאדם עובד 8 שעות והבורג הראשון מהיר יותר מהבורג האחרון.

2. ניהול מחקרים להפחתת העייפות האנושית ולאו דווקא להגדלת התפוקה (עובד פחות עייף יעבוד יותר).
3. התייחסות למכלול הגורמים האנושיים המשפיעים על יעילות אנושית ולא רק לאספקט הפיזיולוגי (האם העובד שבע רצון, האם הוא בא עם מטען מהבית – כל אלו משפיעים על יעילותו בעבודה).

4. קביעת תקנים לעבודה, תוך התייחסות להבדלים שבין העובדים (בהתייחסות לפס

Related Documents